نکات تحصیلی

دکتر سید امیر موسویان

متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص جراحی توراکس (قفسه‌ صدری )
رتبه اول بورد فوق تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه

فارغ التحصیل جراحی عمومی دانشگاه تهران

فوق تخصص از دانشگاه بهشتی

مدرس  و دایرکتوردوره

  ATLS

ما به سلامتی شما اهمیت می دهیم

دکتر سید امیر موسویان : متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی توراکس از دانشگاه شهید بهشتی، رتبه اول فوق تخصص، عضو هیئت علمی دانشگاه، مدرس  و دایرکتوردوره با سالها تجربه در جراحی با بیشتر فعالیت در جراحی زیر: